دوره و شماره: دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 17، اسفند 1400، صفحه 1-196 
تجارب زنان از فرایند دادرسی دعاوی خانوادگی (مطالعه شهر کرمان)

صفحه 77-115

ریحانه شهیدی؛ راحله کاردوانی؛ امیررضا دهقانی نیا؛ سید مهدی میردادشی