راهنمای نویسندگان

راهنمای تدوین و نگارش مقالات

دوفصلنامة مطالعات جنسیت و خانواده

دوفصلنامة مطالعات جنسیت و خانواده، نشریة علمی ـ پژوهشی وابسته به «مرکز تحقیقات زن و خانواده» است که مخاطبان خود را در میان پژوهشگران و فرهیختگان حوزه و دانشگاه می‌جوید. این نشریّه پذیرای مقاله‌های پژوهشی در مباحث زن و خانواده همراه با رویکرد اسلامی است.

 هیئت تحریریّه و داوران نشریّه هر مقاله را ارزیابی می‌کنند و در صورت نداشتنِ مشکل مهمِّ شکلی و محتوایی، نتیجة ارزیابی به اطّلاع نویسنده می‌ر­سد تا نسخة جدید مقاله را پس از انجام‌دادنِ اصلاحات، آماده‌کند و برای نشریّه بفرستد؛ نسخة جدید دوباره ارزیابی می‌شود و در صورت تایید اصلاحات، در نوبت انتشار قرار خواهد گرفت.

نکات مهمّ برای نگارش و تدوین مقالات:

1. مقاله باید دستاورد پژوهش علمی نگارنده و برخوردار از ویژگی‌های روش‌شناختی باشد و دربارة موضوعِ پژوهش سامان‌دهی شده و برای چاپ در دیگر نشریّات فرستاده نشده باشد.

2. پذیرش مقاله برای چاپ، از اختیارات هیئت تحریریّة دوفصلنامه است که پس از داوری و تأیید همکاران علمی نشریّه، شایستگی آن برای چاپ، اعلام خواهدشد. روشن است که دوفصلنامه هیچ تعهّدی در برابر پذیرش مقاله ندارد و همة مسئولیّت‌های ناشی از صحّت علمی یا دیدگاه‌های نظری و ارجاع‌های داده‌شده در مقاله، بر عهدة نویسنده خواهدبود.

3. مقاله باید ساختار پژوهشی داشته‌باشد و شرایط زیر را رعایت کرده‌باشد:

     1-3. قلم اصلی مقاله B Zar سایز 13

     2-3. قلم تیرها مقاله B Yagut سایز 13

     3-3. مقاله می‌بایست دارای عنوان، چکیده(110 تا 195کلمه)، کلیدواژگان(3 تا 7 کلیدواژه)، مقدّمه، چهارچوب نظری، متن، نتیجه‌گیری و فهرست منابع باشد.

      4-3. مقاله باید حدّاقلّ در 15 صفحه و حدّاکثر در 25 صفحة تایپ‌شده در محیط Word باشد.

      5-3. شیوه‌های استناد باید به صورت درون‌متنی(APA) به شرحِ «نام خانوادگی، سال انتشار، شمارة جلد، شمارة صفحه» باشد.

     6-3. از عنوان رسا و مختصر و دقیق علمیِ سازگار با محتوا، برخوردار باشد.

     7-3. دارای خلّاقیّت و نوآوری در موضوع خود باشد.

     8-3. دارای ارتباط منطقی و یکپارچگی و هماهنگی مطالب باشد.

     9-3. مقدّمه یا بیان مسئله، محلّ طرح موضوع مقاله و اهمّیّت و ابعاد مسئله و بیان وجهِ نوآورانة مقاله باشد.

     10-3. در پایان مقاله، نتیجه‌های به‌دست‌آمده از پژوهش و آزمون فرضیّه آورده شود، به گونه‌ای که بیانگر بحث و نتیجه‌گیری باشد.

     11-3. از منابع معتبر و اصلی استفاده شده باشد.

     12-3. در پایان مقاله، فهرست منابع به صورت کامل و مانند نمونة زیر آمده باشد:

کتاب‌ها:

نام خانوادگی نویسنده،نام نویسنده، عنوان کتاب؛نام مترجم؛ شمارة جلد؛ محلّ انتشار: نام ناشر، سال نشر.

مقالات:

نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده؛ «عنوان مقاله داخل گیومه»؛ نام نشریّه،دوره، شماره، سال انتشار.

منابع اینترنتی: نام نویسنده، عنوان متن، نشانی پایگاه یا صفحة اینترنتی.

نکتة 1: عنوان کتاب و نام نشریّه، به صورت ایتالیک(I) آورده شود.

نکتة 2: فهرست منابع باید در پایان مقاله، در صفحه‌ای جداگانه آورده شود.

4. مشخّصات کامل نویسنده، دربردارندة نام و نام خانوادگی، درجة علمی، تخصّص، نشانی پایگاه اینترنتی، نشانی پُست الکترونیکی، و شمارة تماس را در برگه‌ای جداگانه بفرستید.

 یادآوری:

1. ارسال مقالات صرفا از طریق سایت دوفصلنامه به آدرس  www.jgfs.ir امکان پذیر می‌باشد.

2. دوفصلنامه در ویرایشِ مطالب آزاد است.