درباره نشریه

دوفصلنامة مطالعات جنسیّت و خانواده

دوفصلنامة مطالعات «جنسیّت و خانواده»، نشریّة پژوهشی وابسته به « پژوهشکده زن و خانواده» است که مخاطبان خود را در میان پژوهشگران و فرهیختگان حوزه و دانشگاه می‌جوید.
این نشریّه پذیرای مقاله‌های پژوهشی در مباحث زن و خانواده همراه با رویکرد اسلامی است.

 

مستندات:

 

(1)

 

دوفصلنامة مطالعات «جنسیت و خانواده» به استناد ماده واحدة مصوب 21/3/1387 شورای عالی انقلاب فرهنگی و بر اساس نامة 13163مورخ 19/11/1394ومصوبة 144 مورخ 22/10/1394 شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمی وابسته به شورای عالی حوزة علمیه، حائز رتبة«علمی ـ پژوهشی»گردید.

 

 

(2)

 

به استناد ابلاغیة تاریخ 26 / 7 /1395 کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، استاندارد بین‌المللی دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی مطالعات جنسیت وخانواده به شماره 19۳۸-25۳۸در مرکز ملی شاپا (ISSN) به ثبت رسیده است.