اهداف و چشم انداز

اهداف انتشار دوفصلنامة مطالعات جنسیّت و خانواده

«مرکز تحقیقات زن و خانواده» با هدف تبیین دیدگاه نظام‌مند دین دربارة مسائل زن و خانواده، عمق‌بخشیدن به پژوهش‌های کارشناسی دینی و پاسخ‌گویی به نیازهای نظری و دفاع از مرزهای اعتقادی در این زمینه، در سال 1377 با عنوان «دفتر مطالعات و تحقیقات زنان» زیر نظر «مرکز مدیریّت حوزه‌های علمیّة خواهران» راه‌اندازی و در سال 1392، به «مرکز تحقیقات زن و خانواده» تبدیل شد.

دوفصلنامة مطالعات جنسیّت و خانواده، به عنوان نشریّة پژوهشی «مرکز تحقیقات زن و خانواده» با هدف‌ها و سیاست‌های زیر منتشر می‌شود:

1. هدف‌ها

1ـ1. تولید و بازتولید اندیشه در گسترة زنان و خانواده، با رویکرد دینی

1ـ2. نقد و بررسی آراء و نظریّات علمی

1ـ3. تقویت گفتمان خانواده‌گرایانه در عرصة پژوهشی

1ـ4. کمک به ایجاد ارتباط میان مراکز پژوهشی و آموزشی و علمی، و میان پژوهشگران و کارشناسان حوزة زنان و خانواده، برای انتقال و تبادل آموخته‌ها و تجربه‌ها و دستاوردهای تازة علمی

2. سیاست‌ها

دوفصلنامه در پیگیری هدف‌های خود، سیاست‌های زیر را در نظر می‌گیرد:

2ـ1. نگاهبانی از بنیان‌ها و آموزه‌های دینی

2ـ2. اولویّت‌دادن به پژوهش‌های ناظر به حلّ مسائل نظری یا عینی روز

2ـ3. ایجاد فضای رایزنی و برخورد اندیشه‌ها

دوفصلنامة مطالعات جنسیّت و خانواده برای انتشار مقالات علمی، استادان و پژوهشگران حوزه و دانشگاه را به همکاری فرا می‌خوانَد و هر گونه پیشنهاد و انتقاد ارباب معرفت و اصحاب قلم را ارج می‌نهد.