دوره و شماره: دوره 10، شماره 1 - شماره پیاپی 18، شهریور 1401، صفحه 1-200 
مطالعه کیفی فرایند گذار به فرزند‌ سوم در شهر تهران

صفحه 51-90

طیبه مجردیان جبار؛ رسول صادقی؛ مرضیه اسماعیلی فلاح