امکان‌سنجی جنسیت‌پذیری تربیت اخلاقی در اندیشة خواجه نصیرالدین طوسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه قران و حدیث قم

چکیده

رابطة جنسیت و تربیت و به‌طورخاص تربیت اخلاقی از مسائل مهمی است پس از گسترش مطالعات جنسیتی در تیررس توجه اندیشمندان این حوزه قرار گرفته است. اگرچه خواجه نصیرالدین طوسی تصریحی به تأثیر جنسیت بر تربیت اخلاقی نداشته است، با مداقه در ماهیت تربیت اخلاقی، پرسشی به ذهن خطور می‌کند که آیا جنسیت می‌تواند  یک متغیر در تربیت اخلاقی در نظر گرفته شود یا خیر؟ برای پاسخ به این پرسش با روش توصیفی - تحلیلی پس از بیان ماهیت تربیت اخلاقی، پیوند تربیت اخلاقی و علم‌النفس در اندیشة خواجه بیان و نشان داده شده است که طبق مبانی خواجه نصیر، نفس انسان، هم در مقام حدوث و هم در مقام فعل به بدن مادی نیاز دارد. همچنین ارتباط و انسی که میان نفس و بدن از نظر او وجود دارد، مؤید این مطلب است که نفس انسان از لحاظ جنسیتی جهت‌مند است. پیوند تربیت اخلاقی و علم‌النفس از نظر خواجه، همچنین تحلیل مراحل تربیت اخلاقی و چگونگی حصول ملکات اخلاقی در نفس که رابطة دوسویة نفس و بدن را نشان می‌دهد، مؤید جنسیت‌پذیری تربیت اخلاقی در منظومة فلسفی اوست.

کلیدواژه‌ها


 1. ابن‌سینا، حسین بن‌ عبدالله؛ الشفاء (الطبیعیات)؛ تحقیق سعید زاید؛ ج2، قم: کتابخانة آیت‌الله مرعشی، 1404ق.
 2. ابن‌سینا، حسین بن‌ عبدالله؛ مبدأ و معاد؛ به اهتمام عبدالله نوری؛ تهران: مؤسسة مطالعات اسلامی دانشگاه تهران، 1363.
 3. ابن‌سینا، حسین بن عبدالله؛ قانون فی الطب؛ ترجمه و تصحیح علی‌رضا مسعودی؛ کاشان: مرسل، 1386.
 4. ابن‌رشد، محمد بن‌ احمد، شرح ابن‌رشد لارجوزة ابن‌سینا فی الطب، [بی­جا]: [بی‌نا]، [بی‌تا].
 5. ابن‌مسکویه؛ تهذیب الاخلاق و تطهیر الاعراق؛ قم: بیدار، 1371.
 6. الراغب اصفهانی، الحسین بن‌ محمد؛ المفردات فی غریب القرآن؛ تهران: المکتبة المرتضویة لاحیاء آثار المرتضویة، 1377.
 7. تانگ، روزماری؛ درآمدی جامع بر نظریه­های فمینیستی؛ ترجمة منیژه عراقی؛ تهران: نشر نی، 1387.
 8. رازی، فخرالدین محمد بن‌ عمر، المباحث المشرقیه؛ ج2، بیروت: دار الکتب العربی، 1410ق.
 9. زیبایی‌نژاد، محمدرضا؛ جایگاه خانواده و جنسیت در نظام تربیت رسمی؛ قم: نشر هاجر، 1391.
 10. صدرالدین شیرازی، الاسفار الاربعة؛ قم: مصطفوی، [بی­تا].
 11. طوسی، محمد بن‌ حسن (خواجه نصیرالدین)؛ شرح الاشارات و التنبیهات للمحقق الطوسی؛ قم: نشر البلاغه، 1375.
 12. طوسی، محمد بن‌ حسن (خواجه نصیرالدین)؛ بقاء نفس پس از مرگ؛ شرح ابوعبدالله زنجانی، ترجمة زین‌الدین کیایی‌نژاد؛ چ3، تهران: شرکت سهامی انتشار، 1376.
 13. طوسی، محمد بن‌ حسن (خواجه نصیرالدین)، اخلاق ناصری؛ تصحیح عزیزالله علیزاده؛ چ3، تهران: انتشارات فردوس، 1389.
 14. طوسی، محمد بن‌ حسن (خواجه نصیرالدین)، تجرید الاعتقاد؛ شرح علامه حلی؛ قم: انتشارات شکوری، 1373.
 15. طوسی، محمد بن‌ حسن (خواجه نصیرالدین)، تلخیص المحصل؛ بیروت: دار الاضواء، 1405ق.
 16. طوسی، محمد بن‌ حسن (خواجه نصیرالدین)؛ تصورات یا روضة التسلیم؛ تهران: انتشارات جامی، 1363.
 17. فریدمن، جین؛ فمنیسم؛ مترجم: ف. مهاجر؛ تهران: آشیان، 1383.
 18. مجلسی، محمدباقر؛ بحار الانوار؛ بیروت: دار الاحیاء التراث العربی، 1403ق.
 19. معین، محمد؛ فرهنگ فارسی معین؛ تهران: انتشارات سپهر، 1353.
 20. نراقی، محمدمهدی؛ جامع السعادات؛ قم: اسماعیلیان، [بی­تا].