دوره و شماره: دوره 8، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 1-204 
اثربخشی درمان هیجان‌مدار بر عملکرد خانواده و صمیمیت جنسی

صفحه 43-62

نرگس قاسم زاده؛ جواد خدادادی سنگده؛ محسن رضایی آهوانویی