نقش اختلاف جنس متعاقدین در وقوع نکاح از منظر حقوق داخلی و غربی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه قم

چکیده

در نوشته حاضر ابتدا موضع نظام حقوقی ایران را به گونه ای مستدل با توجه به ریشه اصلی آن یعنی فقه امامیه نسبت به نقش عامل اختلاف جنس متعاقدین در وقوع نکاح گزارش کرده ایم. سپس با عنایت به تازه ترین دستاورد حقوقی کشورهای غربی و اشاره به اسناد بین المللی یک بررسی مقایسه ای را در این باره نشان داده ایم. در این راستا چرخش تدریجی پاره ای از نظام های حقوقی غربی را پیرامون این موضوع ، دلایل آن و میزان انطباق آن چه در این باره واقعیت دارد با آن چه که تبلیغ می شود رصد کرده ایم. در نهایت به این نتیجه رسیده ایم که در فقه اسلام، نظام حقوقی ایران و عمده کشور های جهان و حتی چند سند مهم بین المللی؛ همسو با پای بندی نظری و عملی عموم مردم دنیا، ضرورت عامل اختلاف جنس در دو طرف نکاح، امری مسلم دانسته می شود که در شرایط کنونی دنیا تصریح به آن در قانون مدنی ما لازم به نظر می رسد

کلیدواژه‌ها


 1. «ازدواج هم­جنس­گرایان در آلمان قانونی شد» در: 9 ژوئن 2017 / http://www.bbc.com/ Persian/world-40454934
 2. اصفهانى (فاضل هندى)، محمدبن­حسن؛ کشف­اللثام و­الإبهام عن قواعد­الاحکام؛ قم: دفتر انتشارات اسلامى، 1416ق.
 3. امامی، سید حسن؛ حقوق مدنی؛ ج4، چ2، تهران: انتشارات اسلامیه، 1363.
 4. امور تحقیق و پژوهش کمسیون حقوق بشر اسلامی ایران؛ بولتن خبری: تحولات جدید حقوق زنان و کودکان در گسترة جهانی؛ تهران: بهار، 1388.
 5. جعفری لنگرودی، محمدجعفر؛ حقوق خانواده؛ تهران: کتابخانه گنج دانش، چ:دوم،1376.
 6. حق‌شناس، سید جعفر؛ آسیب­شناسی خانواده (مجموعه­مقالات)، تهران: مرکز امور زنان و خانوادة نهاد ریاست جمهوری، 1388.
 7. خرازی، سید محسن؛ «تغییر الجنسیة»؛ فقه اهل‌البیت: (عربی)، سال 4، ش13، 1420ق.
 8. ـــــــــــــــــــــــ ؛ «تغییر جنسیت»؛ فقه اهل‌بیت: (فارسی)، سال 6، ش23، 1379.
 9. دادمرزی، سید مهدی؛ ریاست خانواده در روابط زوجین؛ تهران: بنیاد میزان، 1392.
 10. شهیدی، جواد؛ «آثار حقوقی بطلان نکاح»؛ کانون وکلا، دورة اول، ش43، مرداد و شهریور 1334.
 11. مکارم شیرازى، ناصر؛ الفتاوى الجدیده؛ چ2، قم: انتشارات مدرسه امام على‌بن‌ابی‌طالب7، 1427ق.
 12. صدر، سید محمد؛ ماوراء­الفقه؛ ج6، بیروت: دارالاضواء، 1996م.
 13. صدوق، محمدبن­على­بن­بابویه؛ من لایحضره الفقیه؛ چ2، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعة مدرسین حوزة علمیة قم، 1413ق.
 14. صفایی، سید حسین و اسدالله امامی؛ حقوق خانواده؛ چ4، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1374.
 15. صیمرى، مفلح­بن­حسن؛ غایة­المرام فی شرح شرائع­الإسلام؛ بیروت: دارالهادی، 1420ق.
 16. طرابلسى، ابن­براج؛ المهذب؛ قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعة مدرسین حوزة علمیة قم، 1406ق.
 17. محسنى، محمد آصف؛ فقه و مسائل طبیه؛ قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزة علمیه، 1424ق.
 18. عاملی کرکى، على­بن­حسین؛ جامع­المقاصد فی شرح­القواعد؛ چ2، قم: مؤسسة آل‌البیت:، 1414ق.
 19. کلینى، محمد­بن­یعقوب؛‌ الکافی؛ قم: دارالحدیث للطباعة والنشر، 1429ق.
 20. کاتوزیان، ناصر؛ حقوق مدنی خانواده؛ ج1، تهران: شرکت انتشارات،1371.
 21. گاردنر، ویلیام؛ جنگ علیه خانواده؛ مترجم: معصومه محمدی؛ قم: دفتر مطالعات و تحقیقات زنان، 1386.
 22. گفت‌وگو با حجت‌الاسلام صدوق؛ «چرا سرمایه­داری با خانواده مخالف است»؛‌ در: 23 آذر 1390. http://www.rajanews.com/detail.asp?id=110510

23. موسوى گلپایگانى، سید محمدرضا؛ ارشاد السائل (گلپایگانی)؛ ط2، بیروت: دارالصفوه، 1413ق.

24. محقق داماد، سید مصطفی؛ بررسی فقهی حقوق خانواده؛ تهران: نشر علوم اسلامی، 1365.

25. فرهمند مریم؛ «فمینیسم و لزبینیسم»؛ مطالعات راهبردی زنان، ش28، 1384.

26. مؤمن، محمد؛ «سخنی دربارة تغییر جنسیت»؛ فقه اهل‌بیت: ، فارسی، سال 2، ش7، 1375.

27. مؤمن، محمد؛ کلمات سدیده فی مسائل جدیده؛ قم: مؤسسة النشرالاسلامی، 1415ق.

28. نجفى، محمدحسن؛ جواهرالکلام فی شرح شرائع‌الإسلام؛ ط7، بیروت: دار إحیاء التراث­العربی، [بی‌تا].

29. »Code civil«  at:

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721

30. Ann Laquer Estin; »Global Issues in Family Law«; USA: Thomson west, 2007.

31. Ann Laquer Estin; »Marriage and Divorce Conflicts in International Perspective«; Paper prepared for a symposium on International Conflict of Laws and the Third Restatement, organized by the Duke Journal of Comparative and International Law on Fourth and fifth November, 2016.

32. D. Marianne Blair and Others; »Family law in the World Community.USA«; California Academic press,2009.

33. D.Marianne Blair; »Family law in the world community«; USA: California academic press,2009.

34. http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/06/26/same-sex-marriage

35. Lenora. M.Lapidus; »The Rights of Women«; USA: New York University Press, 2009.

36. Lenora. M.Lapidus; »The Rights of Women«; USA: New York University Press, 2009.

37. Nancy levit; »Feminist legal theory«; USA:New York university press,2006.

38.https://www.supremecourt.gov/search.aspx?Search=same+sex+marriage&type=Site

40.http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20030731_homosexual-unions_en.html)

41. http://www.dailymail.co.uk/news/article-3400431/Church-England-leaders-condemn-sex-marriage-despite-100-senior-Anglicans-criticising- discrimination-against-lesbian-gay-Christians.html)