کلیدواژه‌ها = مقتضای ذات عقد نکاح
مشروعیت ازدواج با شرط محدودیت در تمکین

دوره 1، شماره 1، دی 1392، صفحه 117-134

بهنام قنبرپور؛ سید جواد سید علیزاده گنجی