معیارها و شاخص‌های اخلاقی پنهان کاری نامطلوب در زندگی زناشویی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه قرآن و حدیث

2 استادیار دانشگاه قرآن و حدیث

چکیده

از مسائل مهم در روابط همسران، پنهان‌کاری آنان از یکدیگر است که بخش‌های چشمگیری از رفتارهای همسران را در بر گرفته است. روشن نبودن ضوابط و اصول اخلاقی سبب شده همسران به تشخیص خود و به دلایل گوناگون، پنهان‌کاری در زندگی مشترک را توجیه کنند و آسیب‌ها و پیامدهای منفی برآمده از آن را نادیده بگیرند. ارائة معیار و معرفی شاخص اخلاقی از وقوع پنهان‌کاری نامطلوب و ناهنجاری‌های آن جلوگیری می‌کند و وظیفة همسران در قبال یک زندگی اخلاقی را مشخص می‌نماید. روش به‌کاررفته در پژوهش پیش‌رو، توصیفی- تحلیلی است و شیوة گردآوری داده‌ها، مبتنی بر بررسی اسناد کتابخانه‌ای است. مهم‌ترین معیارهای اخلاقی پنهان‌کاری نامطلوب به‌دست‌آمده فریب و گمراهی، آسیب رساندن به همسر و پیمان‌شکنی زناشویی است. بر اساس این معیارها می‌توان شاخص‌هایی اخلاقی استخراج کرد که عبارت‌اند از: سوءاستفاده و به ‌اشتباه انداختن همسر، آزردگی و ناراحتی همسر، ایجاد تشویش ذهنی، خیانت، بی‌وفایی، نداشتن تعهد و بی‌مسئولیتی. در این مقاله ضمن توضیح هریک از موارد یادشده، به تبیین و تحلیل آنها پرداخته ‌شده است.

کلیدواژه‌ها


 قرآن مجید.
1. ابن‌منظور، محمد‌بن‌مکرم؛ لسان‌العرب؛ ج3، بیروت: دار صادر، 1414ق.
2. اسلامی، حسن؛ دروغ مصلحت‌آمیز؛ قم: بوستان کتاب، 1389.
3. اکبری، رضا؛ جامعه‌شناسی خانواده و آسیب‌های نوپدید آن؛ تهران: آوای نور، 1395.
4. آتش‌پور، حمید؛ نفوذهای فریبکارانه؛ تهران: نشر سپید، 1389.
5. آل رسول، سوسن؛ «اخلاق وفاداری همسران و شاخصه‌های ارزشی آن در اسلام»؛ زن و مطالعات خانواده، سال چهارم، شمارة 16، تابستان 1391، ص13-29.
6. ترمذی، محمد‌بن‌عیسی؛ جامع ترمذی؛ قاهره - مصر: دارالحدیث، 1419ق.
7. تمیمی آمدی، عبدالواحد‌بن‌محمد؛ تصنیف غررالحکم ودررالکلم؛ قم: دفتر تبلیغات، 1366.
8. توکلی، عبدالله؛ «سنجش فساد اداری: درآمدی بر تبیین الزامات روش‌شناختی طراحی شاخص ملی»؛ فصلنامة علمی- پژوهشی روش‌شناسی علوم انسانی، سال 17، شمارة 69، زمستان 1390، ص193-216.
9. دقیقیان، پروین؛ چرا دروغ می‌گوییم؟؛ تهران: دانژه، ۱۳۸۹.
10. دهخدا، علی‌اکبر؛ فرهنگ متوسطه دهخدا؛ تهران: دانشگاه تهران، 1390.
11. رجایی، سیدمحمدکاظم و همکاران؛ درآمدی بر شاخص‌های اقتصادی؛ قم: انتشارات مؤسسه امام خمینی;، 1394.
12. رضایی، جواد و دیگران؛ ‌«تأثیر آموزش زوج‌درمانی اسلام‌محور بر تعهد زناشویی زوجین»؛ مجلة روان‌شناسی و دین، سال پنجم، شمارة اول، بهار ١٣٩١، ص٣٧-60.
13. ساروخانی، باقر؛ روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی؛ تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1385.
14. شفیعی سروستانی، ابراهیم؛ سلامت جنسی در جامعة اسلامی؛ ج1: (سلامت جنسی؛ چیستی، چرایی و چگونگی)؛ قم: ادارة کل پژوهش‌های اسلامی صداوسیما، 1395.
15. شلزینگر لوزا؛10 کاری که زندگی زناشویی را خراب می‌کند؛‌ ترجمة محمد گذرآبادی؛ تهران: رسا، 1385.
16. عمید، حسن؛ فرهنگ فارسی عمید؛ ، تهران: عترت، 1389.
17. طوسی، محمد‌بن‌الحسن؛ الأمالی؛ قم: دارالثقافة، 1414.
18. فتحی منصور؛  بی‌وفایی در روابط زناشویی؛ تهران: انتشارات جامعه‌شناسان، 1394.
19. فرهنگ، منوچهر؛ فرهنگ فشرده علوم اقتصادی (فارسی - انگلیسی)؛ تهران: نشر سپید، 1375.
20. قهاری شهربانو؛ پیمان‌شکنی در زناشویی: راهکارهایی برای مداخله؛ تهران: دانژه، 1395.
21. کاوه، سعید؛ همسران و بی‌وفایی و خیانت؛ تهران: سخن، 1387.
22. کلینی، محمد‌بن‌یعقوب‌بن‌اسحاق؛ الکافی؛ تهران: دارالکتب الإسلامیة، 1407.
23. لاسترمن، دان. دیوید؛ آسیب‌شناسی وفاداری در زندگی زناشویی؛ مترجم: سعیده زنوزیان؛ تهران: دانژه، 1393.
24. لیبرمن، دیوید. جی؛ چگونه دروغگو را در چند دقیقه بشناسیم؟؛ ترجمة حسین رحیم منفرد؛ تهران: نقش‌ونگار، 1394.
25. مؤمنی جاوید، مهرآور و زهرا نادری نوبندگانی؛ روابط فرازناشویی: علل، پیامدها، نظریه و درمان؛ تهران: شباهنگ، 1393.
26. مجلسی، محمدباقر؛ بحارالانوار؛ بیروت: دار احیاء التراث‌العربی، ۱۴۰۴ق.
27. موسوی خمینی، سیدروح‌الله؛ تحریرالوسیله؛ قم: دارالهجره، 1413ق.
28. نراقی، مولی مهدی؛ معراج‌السعاده؛ ترجمة سیدجلال‌الدین مجتبوی؛ چ4، تهران: حکمت، 1370.
29. نیک‌پرور، فاطمه؛ «رابطة جنسی، فراتر از نزدیکی جسمی: اهمیت رابطة جنسی در زندگی زناشویی»؛ سپیدة دانایی، سال هفتم، شمارة 81، آبان 1393، ص76-77.
30. هالی هزلت استیونز؛ زنان نگران؛ ترجمة مهدی قراچه‌داغی؛ تهران: نشر پیکان، 1390.
31. Amato, P.R.,&Rogers, S.J.; “A longitudinal study of marital problems and subsequent divorce”; Journal of Marriage and the Family, 59, 1997, pp.612-624.
32. Cohan, C. L., & Kleinbaum, S.; “Toward a greater understanding of premarital cohabitation and marital commitment”; Journal of Marriage and Family, 64, 2002, pp.193-180.
33.  Johnson, M.P.; “Personal, moral, and structural commitment to relationships: Experiences of choice and constraint”; In Handbook of interpersonal commitment and relationship stability. J.M. Adams and. Jones, eds. New York: Kluwer Academic.,1999, pp.73-87.
34. Whisman MA, Gordon KC, Chatav Y.; Predicting sexu-al infidelity in a population-based sample J Fam Psychol 2009 Jun; 21(2): 320-4.