روابط جنسی پیش از ازدواج در میان جوانان؛ الگوها، انگیزه‌ها، پاداش‌ها و هزینه‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد دانشگاه علامه طباطبایی

2 عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

تحولات سبک زندگی جوانان در سال‌های اخیر در ایران، به‌تدریج ابعاد گوناگونی به خود گرفته و نه‌تنها ارزش‌ها، که رفتارهای افراد را دستخوش تغییر کرده ‌است. یکی از این تغییرات، حوزۀ روابط جنسی پیش از ازدواج و مناسبات با جنس مخالف است. مطالعۀ حاضر در پی شناسایی فرایند برقراری این روابط و فهم منافع و مضاری است که دو جنس برای ارتباطات دوستانۀ خود و مدیریت آن قایل‌اند. در این پژوهش با 24 تن از پسران و دختران طبقۀ متوسط ساکن تهران مصاحبه شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد - به ترتیب اهمیت - دختران در رابطه به دنبال ازدواج، تأمین نیازهای عاطفی، جنسی، فراغتی و مالی هستند و در ازای آن هزینه‌هایی همچون فرصت‌سوزی، تاریخ انقضا و سوءپیشینه را می‌پردازند. پسران نیز به دنبال تأمین نیازهای جنسی و عاطفی و به تأخیر انداختن ازدواج هستند و در ازای آن سرمایۀ اقتصادی و وقت و انرژی می‌گذارند. ناهمخوانی در منافع و زیان‌های رابطه برای دو جنس، آنها را در برابر یکدیگر قرار می‌دهد و هر کدام روش متفاوتی را برای مدیریت رابطه در پیش می‌گیرند. ازآنجاکه منافع و زیان‌های رابطه برای دختران، بیشتر و به هم مرتبط هستند، تصمیم به برقراری روابط برای آنها با ملاحظات و حساسیت‌های بیشتر ارزشی، هنجاری و اخلاقی همراه است.

کلیدواژه‌ها


1. «آمار تکان‌دهندۀ مجلس از روابط جنسی در ایران»؛ در: 14 مرداد 1393 /http://www.tabnak.ir..
2. آزاد ارمکی، تقی، محمد شریفی ساعی، مریم ایثاری و سحر طالبی؛ «سنخ‌شناسی الگوهای روابط جنسی پیش از ازدواج در ایران»؛ جامعه‌پژوهی فرهنگی، شمارۀ 4، پاییز و زمستان1390، ص1-34.
3. باومن، زیگمونت؛ عشق سیال؛ ترجمۀ عرفان ثابتی؛ تهران: ققنوس، 1384.
4. بدار، لوک، ژوزه دزیل و لوک لامارش؛ روان‌شناسی اجتماعی، ترجمۀ حمزه گنجی؛ تهران: ساوالان، 1386.
5. بصیری،هدی؛ «خانواده و زناشویی به مثابه فراگرد مبادله»؛ در: 19 نوامبر 2010 /http://anthropology.ir.
6. توسلی، غلام‌عباس؛ نظریه‌های جامعه‌شناسی؛ تهران: انتشارات سمت، 1373.
7. حکیم، کاترین؛ سرمایۀ جنسی و نقش آن در مناسبات قدرت جامعه؛ ترجمۀ ژیلا سرابی؛ [بی‌جا]: [بی‌نا]، [بی‌تا].
8. رفعت جاه، مریم؛ «دختران جوان و اوقات فراغت»؛ در: 24 دسامبر 2008 / http://anthropology.ir.
9. ریترز، جورج؛ نظریۀ جامعه‌شناسی در دوران معاصر؛ ترجمۀ محسن ثلاثی؛ تهران: انتشارات علمی، 1385.
10. سفیری، خدیجه و فاطمه مدیری؛ «تفاوت‌های جنسیتی در اوقات فراغت»؛ تحلیل اجتماعی نظم و نابرابری اجتماعی، شمارۀ 59، پاییز و زمستان 1389، ص 147-170.
11. سیدمن، استیون؛ کشاکش آرا در جامعه‌شناسی؛ تهران: نشر نی، 1392.
12. ضیغمی، زهرا؛ «تبیین عوامل جامعه‌شناختی اثرگذار بر رابطۀ ناب»؛ پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور واحد غرب، 1394.
13. کیانفر، علیرضا؛ «روابط و عشق»؛ پایان‌نامة کارشناس ارشد دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران، 1391.
14. گیدنز، آنتونی؛ تجدد و تشخص؛ ترجمة ناصر موفقیان؛ تهران: نشر نی، 1387.
15. محمدی، میلاد؛ «مردانه شدن مشاغل»؛ روزنامۀ دنیای اقتصاد، 18/06/1393.
16. ملک‌زاده، فهیمه؛ «نقش اشتغال زنان در توسعه و تعدد نقش‌ها»؛ دانش‌پژوهان، شمارۀ 9، پاییز و زمستان 1387.
17. Rauer,A. Lansford,J. & Bates,j(2013). Romantic relationship pattern in young adulthood and their developmental antecedents. Developmental Psychology.49, 2159-2171.
 18. Giddens, Anthony.(1995). The transformation of intimacy. Oxford: polity.
Giordano, p. longmore,m(2006). Gender and the Meanings of Adolescent Romantic Relationships: A Focus on Boys. American sociological association. 71, 260-287.