سبک زندگی دختران مجرد مستقل

نویسندگان

1 دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناس ارشد برنامه ریزی رفاه اجتماعی از دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف این مقاله، بررسی سبک زندگی دختران مجرد مستقل است. در این پژوهش، ابتدا سبک زندگی دختران مجرد با بهره‌گیری از آرای نظریه‌پردازانی چون تورشتاین وبلن، جورج زیمل، ماکس وبر، آدلر و پیر بوردیو‌ بررسی و سپس مطالعة تجربی با رویکرد تلفیقی انجام شده است. این پژوهش به دو روش کمی‌‌ و کیفی صورت گرفته جامعة آماری آن، دختران 19ـ45سالة ساکن تهران هستند. دختران ساکن در پانسیون‌های خصوصی ـ به علت یکسانی شرایط محل زندگی ـ با پرسش‌نامه و دخترانی که در آپارتمان و منازل شخصی زندگی می‌کردند؛ با بهره‌گیری از نتایج مصاحبة حضوری، مطالعه و بررسی شده‌اند. دلایل و زمینه‌های زندگی مستقل از خانوادة دختران مجرد به چهار دسته‌ تقسیم شده‌اند. دستة نخست دخترانی‌اند که به خواست و میل شخص خود ـ بدون هیچ اجبار خاصی ـ به زندگی مستقل روی آورده‌اند. دستة دوم، دخترانی هستند که اوضاع نامناسب محیط خانوادگی و اجتماعی مانند اختلافات خانوادگی یا مخالفت خانواده و اجتماع اطراف با برخی خواسته‌هایشان، آنان را به زندگی مستقل علاقه‌مند کرده است. دستة سوم، دخترانی را در بر می‌گیرد که به سبب کمبود امکان اشتغال در شهر محل زندگی خود، مهاجرت کرده و به زندگی مستقل روی آورده‌اند. چهارمین دسته، از آن دخترانی است که اجبار اشتغال و خدمت در شهر دیگر از سوی سازمان دولتی، آنان را به این نوع زندگی وادار کرده است. در این مقاله، چند و چون سبک زندگی این دختران بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها


1. باکاک، رابر؛ مصرف؛ ترجمة خسرو صبری؛ [بی‌جا]: انتشارات شیرازه، 1381.
2. توسلی، غلامرضا؛ نظری‌‌های جامعه‌شناسی؛ چ4، تهران: سمت، ۱۳۷۳.
3. چاوشیان، حسن؛ «سبک زندگی و هویت اجتماعی: مصرف و انتخاب‌های ذوقی به عنوان تمایز و تشابه اجتماعی در دورة مدرنیتة متأخر» (رسالة دکترا)؛ دانشکدة علوم اجتماعی دانشگاه تهران، 1381.
4. خواجه‌نوری، بیژن و علی روحانی و سمیه ‌هاشمی‌؛ سبک زندگی و مدیریت بدن، فصلنامه زن و جامعه، سال دوم، شماره 4 ، صفحه:48-21؛ 1389.
5. ذکایی، محمدسعید؛ فراغت، مصرف و جامعه؛ تهران: انتشارات تیسا، 1391
6. فاضلی، محمدصادق؛ مصرف و سبک زندگی؛ قم: صبح صادق، 1382.
7. مجدی، علی‌اکبر؛ بررسی سبک زندگی جوانان (15 ـ 29ساله) ساکن شهر مشهد؛ رساله دکتری، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی؛ 1389.
8. مهدوی کنی، محمدسعید؛ دین و سبک زندگی؛ تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق7، 1387.
9. ــــــــــ؛ «مفهوم سبک زندگی و گسترة آن در علوم اجتماعی»؛ فصلنامة تحقیقات فرهنگی، سال اول، شمارة ۱، پاییز ۱۳۸۶، صفحه: 230-199.
10. هندری، ل. بی و دیگران؛ اوقات فراغت و سبک‌های زندگی جوانان؛ ترجمة فرامرز ککولی دزفولی و مرتضی ملانظر؛ سازمان ملی جوانان، تهران: نسل سوم، 1383.
11. رضویزاده, نور الدین. 1386. بررسی تاثیر مصرف رسانه ها بر سبک زندگی ساکنان تهران (پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات: تهران).
12. Cockerham. W, 1995. Medical Sociology, prentice Hall Englewood cliffs.
13. Cockerham W, 2005. Health Lifestyle Theory and the Convergence of Agency and Structure, Journal of Health and Social Behavior 2005, Vol 46 (March): 51–67
14. Featherston, M. (1991) , Consumer Culture and Postmodernism,London:Sage publications
15. Bourdieu, P. (1984). Distinction. London: Routledge and Kegan Paul.
19. D Wynne. 1990. Leisure, lifestyle and the construction of social position