امکان سنجی عدالت جنسیتی در نظریه های عدالت: فیلسوفان غربی در قرن بیستم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار مرکز تحقیقات زن و خانواده

چکیده

این مقاله در صدد امکان‌سنجی عدالت جنسیتی در نظریه‌های مشهور عدالت است و برای این سنجش، دو پرسش مطرح می‌کند: اول اینکه آیا این نظریه‌ها عدالت جنسیتی را پشتیبانی می‌کنند و دوم اینکه عدالت جنسیتی در کدام دسته از نظریات عدالت‌پژوهی قرار می‌گیرد؟ هدف این پژوهش اثبات، رد یا تبیین پشتوانة نظری عدالت جنسیتی به عنوان مشتقی از قاعده ـ یا ارزش ـ عدالت است که با توجه به نظریات مهم در حوزة عدالت صورت می‌گیرد. برای این منظور نظریه‌های جان رالز، رابرت نازیک، فردریک هایک، السدر مکینتایر و برخی دیگر به‌طوراجمالی مطرح و نسبت میان آنها و عدالت جنسیتی تبیین شده است. این نظریه‌ها در سه دستة نظریه‌های الگوگرا، نظریه‌های غیرالگوگرا و نظریه‌های غیرعام‌گرا که خود شامل نظریه‌های عدالت محلی (پلورالیستی) و الهیاتی هستند، مطرح شده‌اند. از یافته‌های پژوهش این است که عدالت جنسیتی راهبردی بر مبنای مهندسی ساختار و اراده‌های فردی است و از این منظر، نظریه‌ای الگوگرا به شمار می‌آید و از سوی نظریه‌های الگوگرا قابلیت پشتیبانی دارد؛ اما از سوی نظریات غیرالگوگرا اعم از منتقدان الگوگرایی و منتقدان عام‌گرایی پشتیبانی نظری نمی‌شود. از سویی با وجود اینکه اکثر قریب به اتفاق این نظریه‌ها به قرن بیستم تعلق دارند، در ادبیات متراکم این نظریه‌ها - حتی نظریه‌های الگوگرا - تحلیل‌های مستقیم جنسیتی دیده نمی‌شود.

کلیدواژه‌ها


1. ابوت، پاملا و کلر والاس؛ جامعه شناسی زنان، ترجمه منیژه نجم عراقی؛ تهران: نشر نی، 1380.
2. پیغامی، عادل و دیگران؛ گفتارهایی در عدالت اجتماعی؛ ج1، تهران: انتشارات امام صادق7، 1395.
3. گمپرتس، تئودور؛ متفکران یونانى؛ ترجمة محمدحسن لطفى؛ تهران: انتشارات خوارزمى، 1375.
4. لنگرمن، پاتریشیا مدو؛ «نظریة فمینیستی معاصر»؛ در: جورج ریتزر؛ نظریه‌های جامعه‌شناسی در دوران معاصر؛ ترجمة محسن ثلاثی؛ تهران: نشر علمی، 1374.
5. ورنر، یگر؛. پایدیا؛ ترجمة محمدحسن لطفى؛ تهران: انتشارات خوارزمى، 1376.
6. Kozinski, Thaddeus J; The Political Problem of Religious Pluralism: And Why Philosophers Can't Solve It; Lexington Books, 2010.
7. Macintyre Alsdair; After virtue; Londen, Duckworth press, 1981.
8. Malanczuk Peter; Akehurst's modern introduction to international law; seventh Revised Edition 1997.
9. Blackledge, Paul; Knight, Kelvin; Virtue and Politics: Alasdair MacIntyre's Revolutionary Aristotelianism; University of Notre Dame Press, 15 June 2011.
10. Ciatti, Fabrizio; The spell of the self-ownership thesis: an attempt to break it, Supervisor: Benjamin Ferguson, Advisor: Constanz Binder, Erasmus University Rotterdam, 2016.
11. Fridman; interview Retrieved; 14 February 2015.
12. Hayek. F. A; The constitution of liberty; university of Chicago, Edited by Bruce Caldwell press, 2011.
13. international asociation of feminist economics http: // www.iaffe.org.
14. Kant, Immanuel; Foundations of metaphisic of morals; translated by Lewis Wibeck, NY. Bobbs- Merrill, 1976.
15. Kaufman Alexander; The Myth of the Patterned Principle: Rawls, Nozick and Entitlements, Polity; v.36, n.4 (Jul. 2004), pp.559-578, Published by: The University of Chicago Press.
16. Konow, James; "Which Is the Fairest One of All? A Positive Analysis of Justice Theory"; Journal of Economic Literature, v.41 (4), pp.1188-1239·December 2013.
17. Nozick, Robert; Anachy, state and utopi; Londen (Oxford), Basil Blakewell press, 1979.
18. Riggenbach, Jeff; (November 26, 2010). "Anarchy, State, and Robert Nozick"; Mises Daily. Ludwig von Mises Institute. Retrieved 17 April 2017. https://mises.org/library/anarchy-state-and-robert-nozick
19. Rowls, John; A theory of justice; by the President and Fellows of Harvard College, 1999.
20. Sandel Michael J; Liberalism and the limits of justice; second edition. United states of America, Cambridge university press, 1998.