اثربخشی مداخله بین سیستمی بخشش بر بازسازی مجدد اعتماد زنان بعد از خیانت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه الزهرا

چکیده

هدف از پژوهش حاضر اثربخشی مداخله بین سیستمی بخشش بر بازسازی مجدد اعتماد زنان آسیب دیده از عهد شکنی همسر بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی به صورت پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل و پی گیری بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه زنان آسیب دیده از عهد شکنی همسرکه به یکی از مراکز مشاوره شهر تهران مراجعه نموده بودند.. نمونه  پژوهش را 20 زن که به صورت هدفمند انتخاب و بصورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند،. ابزار پژوهش شامل دوپرسشنامه 1- مقیاس اعتماد بین فردی با 18 گویه و 2- مقیاس سنجش بخشش رنجش زناشویی با 10 گویه بود. تحلیل آماری با استفاده از آزمون Tدو گروه و تحلیل کو واریانس صورت گرفت. یافته ها حاکی از اثربخشی درمان بین سیستمی بخشش بر زنان آسیب دیده بود وسبب ارتقای مولفه های اعتماد و کاهش میزان مولفه های بخشش از قبیل خشم – اجتناب گردید.(p<0/001) تفاوت بین پیش آزمون- پس آزمون و پس آزمون و پی گیری نیزنمایانگر ارتقا و ثبات ارتقا در مرحله پی گیری بود. بطور کلی اینگونه میتوان نتیجه گرفت که مداخله درمانی بین سیستمی بخشش سبب افزایش اعتماد زنان آسیب دیده از خیانت گردد..

کلیدواژه‌ها


1. خدابخش، محمدرضا.، و کیانی، فریبا (1392). عفو و بازبینی نقش آن در رفتارهای مراقبت­گرایانۀ پرستاران و سلامت روانی- بدنی. نشریۀ اخلاق پزشکی. 7(23): 11- 32.
2. خندان‌دل، سحر و کاویان فر، حسین (1394). نقش اعتماد در روابط بین فردی و تاب‌آوری خانواده در رضایت زناشویی زوج‌های شاغل، آسیب‌شناسی، مشاوره و غنی‌سازی خانواده، 1 (1)، 31-14.
3. درگاهی، شهریار.، محسن­زاده، فرشاد.، و زهراکار، کیانوش (1394) تاثیر آموزش مهارت­های مثبت­اندیشی بر بهزیستی روانشناختی و کیفیت رابطۀ زناشویی ادراک شدۀ زنان نابارور. پژوهش­نامۀ روانشناسی مثبت. 3(3): 45- 58.
4. زارعی، صاحبه و ثابت، مهرداد (1393). اثربخشی آموزش زوج‌درمانی هیجان محور بر تعهد، صمیمیت و اعتماد زنان متأهل شهر تهران، فصلنامه نسیم تندرستی، 3 (1)، 27-21.
5. زندی پور، طیبه؛ شفیعی نیا، اعظم و حسینی، فاطمه (1387). رابطه بخشش خیانت همسر و سلامت روان زنان متأهل. تازه‌ها و پژوهش‌های مشاوره. 28 (7)، 53-66.
6. شعاع کاظمی، مهرانگیز. فتحعلی زاده، معصومه.(1397). مهارتهای قبل از ازدواج و رضامندی بعد از ازدواج. انتشارات آوای نور. ص(92-110).
7. شعاع کاظمی، مهرانگیز. عندلیب، حسین.(1398). کتاب توصیفی خیانت زناشویی، علل زمینه ها ترمیم  و بازساری خانواده بعد از خیانت. انتشارات مرکزی بین الملل قم، فرهنگ و عقلانیت. دانشگاه علمی-کاربردی قم. چاپ اول. صفحات 145-80.
8. عباسی،مرتضی(1398). اثربخشی شناخت درمانی هستی نگر و درمان بین سیستمی پیمان‌شکنی در بهبود اعتماد و نشخوار فکری زنان آسیب‌دیده از پیمان‌شکنی همسر (مرد).پایان نامه دکتری مشاوره خانواده دانشگاه شهید چمران اهواز.
9. عسگری، محمد.، و باجلان، لیلا (1393). تاثیر بخشش­درمانی انرایت بر تعارضات زناشویی و تعهد زندگی زنان مراجعه­کننده به بهزیستی شهر اراک. نشریه علمی – پژوهشی پژوهش­های مشاوره. 13 (50): 118-139.
10. کارگر خرم­آبادی، حکمت.، خدابخش، محمدرضا.، و کیانی، فریبا (1395). اثربخشی مشاوره گروهی بخشش محور مبتنی بر دیدگاه اسلامی بر ترمیم رابطه زناشویی بعد از خیانت همسر. مجلۀ اخلاق پزشکی. 10(38): 29-36.
11. کریمی، جواد؛ سودانی، منصور؛ مهرابی­زاده هنرمند، مهناز و نیسی، عبدالکاظم (1392). مقایسه زوج‌درمانی یکپارچه نگر و زوج‌درمانی هیجان مدار بر علائم افسردگی و استرس پس از سانحه ناشی از روابط فرازناشویی در زوجین، مجله روانشناسی بالینی، 5 (3)، 46-35.
13. گلدنبرگ، ایرنه و گلدنبرگ، هربرت (2008). خانواده‌درمانی، ترجمه: حمیدرضا حسین شاهی براواتی، سیامک نقشبندی و الهام ارجمند (1396)، تهران: نشر روان.
14. مؤمنی جاوید، مهرآور؛ شعاع کاظمی، مهرانگیز (1390). تأثیر روان‌درمانی زوجینی بر بهبود کیفیت زندگی زوجین آسیب‌دیده از خیانت‌های زناشویی، مجله پژوهش و سلامت، 1 (1)، 63-54.
15. مومنی جاوید، مهر آور. شعاع کاظمی، مهرانگیز. پور شهریاری، مه سیما(1394). تاثیر مشاوره گروهی با رویکرد بین فردی بر بهبود روابط زناشویی در مادران خیانت دیده.فصلنامه علمی _پژوهشی مطالعات روانشناختی دانشگاه الزهرا.دوره 11. شماره 2
16. مومنی جاوید ، مهر آور .شعاع کاظمی ، مهرانگیز(1397)دیدگاههای نظری خیانت زناشویی و بهبود روابط . انتشارات آوای نور. چاپ پنجم.
17. هژبری ورانلو، هانیه.، و غلام محمدی، هادی (1397). رابطۀ بخشش و کیفیت زناشویی زوجین مشهد. (پایان نامۀ کارشناسی روانشناسی). مشهد: موسسه آموزش عالی حکیم طوس.
18. هنرپروران، نازنین. (1393). بررسی اثربخشی رویکرد پذیرش و تعهد(ACT) بر بخشش و سازگاری زناشویی زنان آسیب­دیده از خیانت همسر. فصلنامۀ علمی-پژوهشی زن و جامعه. 5(2)، 135-150.
19. Backus, L. N. (2009). Establishing links between desecration, forgiveness and marital quality during pregnancy. (master s thesis) Bowling green state university: 79- 82.
20. Bulte, I., & Onghena, P. (2009). Randomization tests for multiple-baseline designs: An extension of the SCRT-R package. Behavior Research Methods, 41, 2, 477-485.
21. Davis, J. R., Gold, G. J. (2011). An examination of emotional empathy, attributions of stability, and the link between perceived remorse and forgiveness. Personality and individual differences. 50(3): 392-397.
22. Enright, R. D. (2012). The forgiving life: A pathway to overcoming resentment and creating legacy of love, American psychological association APA.
23. Fincham, F.D., & May, R.W.(2017). Infidelity in romantic relationship. Current opinion in psychology.13(2): 70-78.
24. Fincham, F. D., Hall, J., & Beach, S. R. (2015). Forgiveness in marriage: current status and future directions. Family Relations Journal. 55: 415–427.
25. Glass, S. P., & Wright, T. L. (2016). Reconstructing marriages after the trauma of infidelity In: Halford, W. K., Markman, H. J., editors. Clinical handbook of marriage and couples interventions. New York, NY: John Wiley & Sons: 471-507.
26. Harris, A. H., luskin, F., Norman, S. B., Stander, D. S., Bruning, J.,  Evans, S., & Thoresen, C. E. (2016). Effects of group forgiveness intervention on forgiveness, 27. perceived stress and trait – anger. Journal Clinical  Psychol. 62(6): 715 – 733.
Gordon, K. (2005).Treating couples recovering from infidelity: an integrative approach, Journal of Clinical Psychology. 61(11), 1393-1405.
28. Gordon, K. C., & Baucom, D. H. (2004). Understanding betrayals in marriage: A synthesized model of forgiveness. Fam Process, 37(4), 425-449.
29. Johanson, B., & Cheristensen, L. (2008). Educational research. qualitative, quantitative, and mixed approaches. SAGE Publications, 345.
30. Jones, D. N., Dickey, E. D., Figueredo, A. J., & Jacobs, W.J. (2007). Relations among individual differences in reproductive strategies, sexual attractiveness, affective and punitive intentions, and imagined sexual or emotional infidelity. Evolutionary Psychology, 5(2), 387-410.
31. Juhnke, G. A., Coll, K. M., Evans, M., Sunich, M. F., Hansen, K. D., & Valadez, A. (2008). Couples who have recently experienced infidelity disclosure, The Family Journal: Counseling and Therapy for Couples and Families, 16(4), 308-315.
32. Kokpmir, D., & Yeniceri, Z. (2006). University student's perceptions of and explanations for infidelity: the development of the infidelity questionnaire (INFQ). Social Behavior and Personality, 34, 639-650.
33. Munsch, C. L. (2015). Her support, his support: Money, masculinity, and marital infidelity, American Sociological Review, 80(3), 469– 495.
34. Maner, J. K., Miller, S. L., Coyle, J. M., & Kaschak, M. P. (2015). Confronting intersexual rivals: 2D:4D digit ratios predict behavioral and endocrine logical responses to infidelity threat, Social Psychological and Personality Science, 5(1), 119-128.
35. Miller, L., & Manner, K. (2009). Sex differences in response to sexual versus emotional infidelity: the motivating role of individual differences, Personality and Individual Differences, 46,287-291.
37. Norris, S. L. & Zweigenhaft, R. L. (2009). Self-monitoring, trust and commitment in romantic relationship. Journal of social psychology, 139, 215-221.
38. Shoaa kazemi ,mehrangiz .khosravi,Zahra.mirzaei,zahra (2018).. The effect of education of Sternberg’s components of love on intimacy of couples.iranian journal  of sociology.v1.n9.p2-4
39. Shoaa kazemi ,mehrangiz.mirzaei,Zahra(2017). Exists experiences of student in infidelity family. iranian journal  of sociology.v1.n2.p2-3
40. Shoaa kazemi ,mehrangiz(2017). betrayed for therapy behavior-cognitive of women.journal of research & health.v7.n3.pp796-802.
41. Worthington, E. L., Johnson, E., Hook, J. N., & Aten J. D. (2013). Evidence based practices for Christian counseling and psychotherapy. Intervarsity Press.