برای مشاهده مراحل ارسال مقاله بر روی لینککلیک نمایید

 

شماره جاری: دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-168 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر مدیر اجرایی
شاپا چاپی
2538-1938