برای مشاهده مراحل ارسال مقاله بر روی لینککلیک نمایید

 

شماره جاری: دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-188 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر دبیر تخصصی مدیر اجرایی
شاپا چاپی
2538-1938