مطالعات جنسیت و خانواده (JGFS) - واژه نامه اختصاصی