مطالعات جنسیت و خانواده (JGFS) - فرایند پذیرش مقالات