کلیدواژه‌ها = جنسیت
تعداد مقالات: 8
1. جنسیت و فطرت؛ گامی به سوی یک «نظریة جنسی» اسلامی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 131-153

حسین سوزنچی


2. مطالعة علم‌سنجی حوزة جنسیت، زنان و خانواده با استفاده از ترسیم نقشة هم‌رخدادی واژگان

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 31-60

فائزه السادات طباطبایی امیری؛ رضا کریمی؛ فاطمه قاسمپور


3. جنسیت در واژگان ترجمة فارسیِ صفارزاده از قرآن کریم

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 31-53

محمد رحیمی خویگانی؛ عسکرعلی کرمی؛ حمید باقری دهبارز


4. تحلیل نسبت جنسیت و درمان اعتیاد

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 55-78

نوروز هاشم زهی؛ طاهره محسن زاده؛ سعید معدنی


7. روابط جنسی پیش از ازدواج در میان جوانان؛ الگوها، انگیزه‌ها، پاداش‌ها و هزینه‌ها

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 122-155

زکیه شرعی نژاد؛ محمد سعید ذکایی


8. جنسیت، اشتغال و دارایی از دیدگاه جامعه‌شناسی اسلامی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1392، صفحه 135-155

حسین بستان (نجفی)