نویسنده = احمد غیاثوند
تعداد مقالات: 2
1. تجربة مادرانة زنان مطلقه از حضانت فرزندان خود (مطالعه‌ای پدیدارشناسی)

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 145-168

احمد غیاثوند؛ سمیه عرب خراسانی


2. تأثیر فضاهای شهری مدرن بر بازاندیشی هویت جنسیتی زنان

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 79-98

احمد غیاثوند