نویسنده = سید مهدی دادمرزی
تعداد مقالات: 1
1. نقش اختلاف جنس متعاقدین در وقوع نکاح از منظر حقوق داخلی و غربی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 11-31

سید مهدی دادمرزی