نویسنده = حسین بستان (نجفی)
تعداد مقالات: 4
1. بازخوانی مبانی فلسفی سیاست‌پردازی با تأکید بر مسئلة عفاف و حجاب

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 11-35

حسین بستان (نجفی)


3. «منع تشبه به جنس مخالف» به مثابة قاعدة فقهی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 93-120

حسین بستان (نجفی)؛ محمد رضا کدخدایی


4. جنسیت، اشتغال و دارایی از دیدگاه جامعه‌شناسی اسلامی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1392، صفحه 135-155

حسین بستان (نجفی)