ماهیت قوامیت

دوره 1، شماره 1، دی 1392، صفحه 7-45

سید حمید جزایری؛ مجید دهقان


صمیمیت و همدلی بین اعضای خانواده و عوامل مؤثر بر آن

دوره 2، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 9-38

محمدحسین پناهی؛ منصوره زارعان


ماهیت و کارکرد قانون در مقایسه با فتوا

دوره 2، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 9-30

فریبا علاسوند


مطالعة چالشهای فرزندآوری در شهر تهران با تأکید بر روش ترکیبی

دوره 3، شماره 1، شهریور 1394، صفحه 9-38

سولماز چمنی؛ محمود مشفق؛ عالیه شکربیگی


بازشناسی فقهی ماهیت جدایی زن از شوهر مفقود الاثر و حکم عده او

دوره 5، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 11-29

رضا عندلیبی؛ سید مصطفی طباطبایی


معنای فقهی تمتع در روایات باب نکاح

دوره 7، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 11-29

مهدی سجادی امین


صورت‌بندی مسئلة حجاب زن مسلمان در اروپا، از هویت اروپایی تا حقوق فرهنگی

دوره 8، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 11-39

سید مجید امامی؛ نوید عمیدی مظاهری


مضامین اساسی در رویکرد نواندیشی دینی به مسائل زنان

دوره 9، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 11-45

محمدرضا زیبایی نژاد؛ طاهره خزائی


اجتهاد عقل‌گرا و مسائل فقهی زنان

دوره 9، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 11-33

مهدی شجریان


معیارهای همسرگزینی و رضایت از زناشویی

دوره 2، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 31-68

علی انتظاری؛ سیمین ویسی


بازنمایی هویت زنانه در سینمای ایران

دوره 5، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 31-59

علی انتظاری؛ عباس خورشیدنام


جنسیت در واژگان ترجمة فارسیِ صفارزاده از قرآن کریم

دوره 6، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 31-53

محمد رحیمی خویگانی؛ عسکرعلی کرمی؛ حمید باقری دهبارز


مطالعة علم‌سنجی حوزة جنسیت، زنان و خانواده با استفاده از ترسیم نقشة هم‌رخدادی واژگان

دوره 7، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 31-60

فائزه السادات طباطبایی امیری؛ رضا کریمی؛ فاطمه قاسمپور


بررسی رویکرد کلان سیاست‌گذاری اجتماعی ایران در حوزة مادری

دوره 4، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 35-65

علی اکبر تاج مزینانی؛ راحله کاردوانی