کلیدواژه‌ها = حقوق عمومی جمعیت
تأثیر سیاست تقنینی بر نرخ رشد جمعیت در ایران

دوره 3، شماره 1، شهریور 1394، صفحه 67-91

علی مشهدی؛ مسعود فریادی