کلیدواژه‌ها = جنسیت
جنسیت و فطرت؛ گامی به سوی یک «نظریة جنسی» اسلامی

دوره 8، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 131-153

حسین سوزنچی


مطالعة علم‌سنجی حوزة جنسیت، زنان و خانواده با استفاده از ترسیم نقشة هم‌رخدادی واژگان

دوره 7، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 31-60

فائزه السادات طباطبایی امیری؛ رضا کریمی؛ فاطمه قاسمپور


جنسیت در واژگان ترجمة فارسیِ صفارزاده از قرآن کریم

دوره 6، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 31-53

محمد رحیمی خویگانی؛ عسکرعلی کرمی؛ حمید باقری دهبارز


تحلیل نسبت جنسیت و درمان اعتیاد

دوره 6، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 55-78

نوروز هاشم زهی؛ طاهره محسن زاده؛ سعید معدنی