کلیدواژه‌ها = زنان کرمانشاه
برساخت مدل زمینه‌ای تجربة رسیدن به خودکشی در میان زنان خودکشی‌کنندة شهر کرمانشاه

دوره 8، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 111-148

علی ایاسه؛ حبیب احمدی؛ اسفندیار غفاری نسب؛ رقیه خسروی