کلیدواژه‌ها = گروه‌های شیعی و سنی‌مذهب
تمایزات شیعی – سنی نگرش جنسیتی در ایران

دوره 6، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 125-156

یعقوب فروتن