کلیدواژه‌ها = تعلیق در زوجیت
راهکارهای فقهی، حقوقی برون رفت از تعلیق زوجیت

دوره 6، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 157-173

سید محمد رضوی؛ سید علی رضوی