کلیدواژه‌ها = اعتیاد زنان
تحلیل نسبت جنسیت و درمان اعتیاد

دوره 6، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 55-78

نوروز هاشم زهی؛ طاهره محسن زاده؛ سعید معدنی