کلیدواژه‌ها = ضمانت مهریه
وضعیت فقهی ـ حقوقی تعهد ثالث به پرداخت مهریه

دوره 5، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 147-174

اعظم ابراهیمی؛ حسین کاویار