کلیدواژه‌ها = سیاست‌گذاری مالیاتی
خانواده‌محوری در نظام مالیاتی با تأکید بر نظام حقوق مالیاتی ایران

دوره 5، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 95-123

سید احمد حبیب نژاد؛ زهرا عامری؛ احمد خسروی