کلیدواژه‌ها = خانواده
جنسیت و فطرت؛ گامی به سوی یک «نظریة جنسی» اسلامی

دوره 8، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 131-153

حسین سوزنچی


مطالعة علم‌سنجی حوزة جنسیت، زنان و خانواده با استفاده از ترسیم نقشة هم‌رخدادی واژگان

دوره 7، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 31-60

فائزه السادات طباطبایی امیری؛ رضا کریمی؛ فاطمه قاسمپور


تحلیل نقش خانواده در پیمان برادری براساس نظریه همبستگی اجتماعی دورکیم

دوره 7، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 149-170

مرتضی حسنی نسب؛ ریحانه کریمی


بررسی رویکرد کلان سیاست‌گذاری اجتماعی ایران در حوزة مادری

دوره 4، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 35-65

علی اکبر تاج مزینانی؛ راحله کاردوانی


بررسی جواز مدیریت های زنان بر اساس آیه قوامون

دوره 4، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 137-169

علی آقا پیروز


تجربة مادرانة زنان مطلقه از حضانت فرزندان خود (مطالعه‌ای پدیدارشناسی)

دوره 2، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 145-168

احمد غیاثوند؛ سمیه عرب خراسانی