کلیدواژه‌ها = منع تشبه به جنس مخالف
«منع تشبه به جنس مخالف» به مثابة قاعدة فقهی

دوره 3، شماره 1، شهریور 1394، صفحه 93-120

حسین بستان (نجفی)؛ محمد رضا کدخدایی