نویسنده = افضلی، مرضیه
مادری: سنخ‌ها، معانی و انگیزه‌ها

دوره 8، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 41-70

مرضیه افضلی؛ علی انتظاری