نویسنده = باقری دهبارز، حمید
جنسیت در واژگان ترجمة فارسیِ صفارزاده از قرآن کریم

دوره 6، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 31-53

محمد رحیمی خویگانی؛ عسکرعلی کرمی؛ حمید باقری دهبارز