نویسنده = شجریان، مهدی
اجتهاد عقل‌گرا و مسائل فقهی زنان

دوره 9، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 11-33

مهدی شجریان


مبدأ هستی در الهیات فمینیستی و حکمت صدرایی

دوره 7، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 53-78

مهدی شجریان؛ احمد واعظی