نویسنده = ���������������� ������
بازشناسی فقهی ماهیت جدایی زن از شوهر مفقود الاثر و حکم عده او

دوره 5، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 11-29

رضا عندلیبی؛ سید مصطفی طباطبایی