نویسنده = خورشیدنام، عباس
بازنمایی هویت زنانه در سینمای ایران

دوره 5، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 31-59

علی انتظاری؛ عباس خورشیدنام