نویسنده = ���������� ������������ ��������
بصری شدن منزلت زنانه و مدیریت بدن (مورد مطالعه: زنان مراجعه کننده به مراکز زیبایی در شهر بندرعباس)

دوره 4، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 93-116

یاسر رستگار؛ ابراهیم اخلاصی؛ لیلا گلشنی خجسته