نویسنده = موسوی زاده، مینا
سنخ‌شناسی نگرش به ارزش‌های سنتی خانواده

دوره 3، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 68-95

محمدتقی کرمی؛ مینا موسوی زاده


بازنمایی خانواده در رمانهای منتخب نویسندگان زن سه دهه معاصر ایران (1390-1360)

دوره 3، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 163-196

سمیه شالچی؛ الهه فزونی؛ مینا موسوی زاده