نویسنده = محجوبه نژادسالاریه
اثر حسن نیت در ثبوت خیار تدلیس در نکاح

دوره 4، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 35-67

احمد مرتاضی؛ محجوبه نژادسالاریه