نویسنده = زیبایی نژاد، محمدرضا
مضامین اساسی در رویکرد نواندیشی دینی به مسائل زنان

دوره 9، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 11-45

محمدرضا زیبایی نژاد؛ طاهره خزائی