نویسنده = ���������������� ����������
ماهیت و کارکرد قانون در مقایسه با فتوا

دوره 2، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 9-30

فریبا علاسوند