نویسنده = ابوالقاسم علیدوست
آثار شروط ضمن عقد نکاح

دوره 2، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 99-126

ابوالقاسم علیدوست؛ مهدی سنجرانی