نویسنده = جزایری، سید حمید
ماهیت قوامیت

دوره 1، شماره 1، دی 1392، صفحه 7-45

سید حمید جزایری؛ مجید دهقان