نویسنده = دهقانی نیا، امیررضا
تجارب زنان از فرایند دادرسی دعاوی خانوادگی (مطالعه شهر کرمان)

دوره 9، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 77-115

ریحانه شهیدی؛ راحله کاردوانی؛ امیررضا دهقانی نیا؛ سید مهدی میردادشی