نویسنده = علیزاده اقدم، محمدباقر
بررسی عوامل فردی و زمینه ای مرتبط با رضایت جنسی زنان (مطالعه زنان متاهل در شهر تبریز)

دوره 9، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 117-147

فاطمه گلابی؛ محمدباقر علیزاده اقدم؛ الهام حسین زاده