دوره و شماره: دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-184 
4. «منع تشبه به جنس مخالف» به مثابة قاعدة فقهی

صفحه 93-120

حسین بستان (نجفی)؛ محمد رضا کدخدایی