دوره و شماره: دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-174 
2. جنسیت در واژگان ترجمة فارسیِ صفارزاده از قرآن کریم

صفحه 31-53

محمد رحیمی خویگانی؛ عسکرعلی کرمی؛ حمید باقری دهبارز


3. تحلیل نسبت جنسیت و درمان اعتیاد

صفحه 55-78

نوروز هاشم زهی؛ طاهره محسن زاده؛ سعید معدنی


5. ارزش‌های فرهنگی و گرایش به فرزندآوری در زنان 15-49 ساله شهر همدان

صفحه 106-127

ام البنین چابکی؛ فریبا سیدان؛ طاهره ساعتی معصومی


6. واکاوی دلایل تأخیر ازدواج دختران: یک پژوهش کیفی

صفحه 127-159

زینب فعله گری؛ ستار پروین؛ مهربان پارسامهر