مطالعات جنسیت و خانواده (JGFS) - مقالات آماده انتشار