کلیدواژه‌ها = مقایسة اجتماعی
تعداد مقالات: 1
1. وضعیت خوشبختی شهروندان زنجانی و ارزش‌های زنانگی و مردانگی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 107-129

سعیده امینی؛ فائزه مقیمی